Polisvoorwaarden extra kosten

Dit zijn de standaard voorwaarden, deze voorwaarden zijn aangepast voor beroepsfotografen middels de standaard clausules, zoals deze hieronder staan vermeld.

Voorwaarden 1243

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering voor Handel en Industrie

 1. Begripsomschrijvingen
  1. (niet van toepassing)
  2. (niet van toepassing)
  3. (niet van toepassing)
  4. Extra kosten

   Kosten die na een gedekte gebeurtenis in overleg met en na toestemming van de maatschappij worden gemaakt om de bedrijfsvoering zo veel mogelijk voortgang te doen vinden.

 2. Omschrijving van de dekking

 3. Gedekte gebeurtenissen

  De maatschappij vergoedt de bedrijfsschade als gevolg van verlies of beschadiging van het op het polisblad omschreven gebouw of de inhoud daarvan, veroorzaakt door:

  1. brand (zie de nadere omschrijvingen), naburige brand, alsmede brandblussing;
  2. ontploffing (zie de nadere omschrijvingen);
  3. brand en ontploffing als gevolg van enig gebrek of eigen bederf;
  4. blikseminslag, ongeacht of deze brand tengevolge heeft;
  5. luchtvaartuigen (zie de nadere omschrijvingen);
  6. storm, waaronder wordt verstaan wind met een snelheid van tenminste 14 meter per seconde;
  7. diefstal en vandalisme nadat de dader het gebouw wederrechtelijk binnengedrongen is door middel van braak, gebruik van valse sleutels of van de echte sleutel, mits deze op onrechtmatige wijze werd verkregen;
  8. gewelddadige beroving en afpersing;
  9. water, overeenkomstig onderstaande bepalingen:
   1. water en stoom, onvoorzien gestroomd uit de waterleiding en centrale verwarmingsinstallatie en uit daarop aangesloten leidingen, sanitaire- en andere toestellen, als gevolg van een plotseling opgetreden defect of van springen door vorst;
   2. het overlopen van water uit de genoemde installaties en toestellen;
   3. regen, sneeuw, hagel of smeltwater (verder te noemen "neerslag") via daken, balkons of vensters binnengedrongen als gevolg van overlopen of lekkage van daken en dakgoten of de bovengrondse afvoerpijpen daarvan. Schade door neerslag via de begane grond of de openbare weg binnengedrongen, alsmede schade door riool- of grondwater is hieronder niet begrepen;
   4. niet gedekt is schade ontstaan door overstromend water van de openbare riolering of door grondwater, via de afvoerbuizen, sanitaire- en andere toestellen het gebouw binnengedrongen.
    Evenmin is gedekt schade als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw;
   5. water uit aquaria door breuk of defect daarvan;
   6. water uit de automatische sprinklerinstallatie in het op het polisblad omschreven gebouw of een belendend gebouw.
    Deze dekking geldt niet indien het uitstromen is veroorzaakt door:
    1. herstelling of wijziging van het gebouw;
    2. herstelling, verwijdering of uitbreiding van de sprinklerinstallatie;
    3. bevriezing tengevolge van nalatigheid van de verzekeringnemer;
    4. uitvoering van een last van hogerhand;
    5. gebreken in constructie of aanleg of van omstandigheden, die geacht kunnen worden aan de verzekeringnemer bekend te zijn;
  10. olie, onvoorzien gestroomd uit de centrale verwarmingsinstallatie of uit op de schoorsteen aangesloten kachels en haarden met bijbehorende leidingen en tanks;
  11. aanrijding en aanvaring van het gebouw;
  12. relletjes;
  13. glasscherven, als gevolg van het breken van ruiten en van legplaten in etalages;
  14. rook en roet, plotseling uitgestoten door een op een schoorsteen van het gebouw aangesloten verwarmingsinstallatie;
  15. omvallen van kranen en heistellingen.
   Voorts is onder de dekking begrepen de bedrijfsschade rechtstreeks voortvoeiende uit:
  16. straatafzetting of afzetting van de toevoerweg te water in verband met schade aan een naburig gebouw door een gebeurtenis als omschreven onder 2.1 t/m 2.15 gedurende de periode dat het gebouw van de verzekeringnemer hierdoor niet toegankelijk is;
  17. het wegvallen van de watervoorziening of elektrische stroomlevering direct en uitsluitend veroorzaakt door beschadiging van:
   1. het waterleidingbedrijf, pompstations of tussenstations;
   2. de stroomleverende centrale, onderstations, schakelstations of transformatorhuizen, door een onder 2.1 t/m 2.15 genoemde gebeurtenis, mits dit wegvallen van de watervoorziening of stroomlevering en de rechtstreeks daaruit voortvloeiende stilstand of stoornis van het bedrijf van de verzekeringnemer langer dan 6 uur duurt. Bedrijfsschade die de verzekeringnemer lijdt door het wegvallen van de watervoorziening of elektrische stroomlevering als gevolg van schade aan buizen, pijpen, leidingen, hoogspanningsmasten met alle aan- en toebehoren, kabels en dergelijke, zich bevindende tussen een of meer van de hiervoor onder 2.17.1 en 2.17.2 genoemde bedrijven en het op het polisblad omschreven bedrijf is echter van vergoeding uitgesloten;
  18. schade door een onder 2.1 t/m 2.15 genoemde gebeurtenis aan het gebouw of de inhoud van een naburig bedrijf of winkelcentrum dat geldt als publiekstrekker, mits dit tijdelijk moet worden gesloten als gevolg van die gebeurtenis.
 4. Dekking boven het verzekerde bedrag

  In geval van een gedekte gebeurtenis vergoedt de maatschappij boven het verzekerde bedrag het salaris en de kosten van alle experts en de door hen geraadpleegde deskundigen. Het salaris en de kosten van de door de verzekeringnemer benoemde expert en de door deze geraadpleegde deskundigen worden slechts vergoed voorzover dit salaris en deze kosten niet uitgaan boven het salaris en de kosten welke de door de maatschappij benoemde expert en diens deskundigen in rekening brengen.

 5. Duur en wijze van uitkering
  1. De uitkeringstermijn begint op de dag van de gebeurtenis. Uitkeringsduur is maximaal 1 jaar. Op verzoek van de verzekeringnemer kunnen voorschotten worden verleend.
  2. Wanneer het bedrijf wordt opgeheven of wanneer binnen 8 weken na de gebeurtenis nog geen pogingen in het werk zijn gesteld om het bedrijf weer op de capaciteit van voor de gebeurtenis te brengen, wordt de maximum uitkeringstermijn teruggebracht tot 10 weken.
 6. Uitsluitingen

  Deze verzekering geeft geen dekking voor schade:

  1. door molest, atoomkernreacties, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming (zie de nadere omschrijvingen);
  2. door of in verband met verontreiniging van bodem, lucht of water, ongeacht hoe deze verontreiniging is ontstaan.
 7. Schade

 8. Verplichtingen na schade
  1. Zodra de verzekeringnemer kennis draagt van een gebeurtenis die voor de maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is hij verplicht:
   1. die gebeurtenis zo spoedig mogelijk aan de maatschappij te melden;
   2. alle maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van onmiddellijk dreigende schade;
   3. in geval van inbraak, diefstal, beroving, afpersing of vandalisme terstond aangifte te doen bij de politie;
   4. zijn volle medewerking te verlenen bij de regeling van de schade en alles na te laten, wat de belangen van de maatschappij zou kunnen schaden;
   5. aan de maatschappij op te geven welke andere verzekeringen op het verzekerde belang ten tijde van de schade van kracht zijn;
   6. de aanwijzingen van de maatschappij nauwkeurig op te volgen en de ter zake van de schade gestelde vragen volledig en naar waarheid te beantwoorden.
  2. Deze verzekering geeft geen dekking, indien de verzekeringnemer een van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de maatschappij heeft geschaad.
  3. Elk recht op schadevergoeding vervalt, indien de verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt.
 9. Vaststelling van de schade
  1. De schade zal in onderling overleg of door een door de maatschappij te benoemen expert worden vastgesteld, tenzij wordt overeengekomen dat twee experts, waarvan de verzekeringnemer en de maatschappij er ieder één benoemen, de schade zullen vaststellen.
  2. In het laatste geval benoemen beide experts samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden een derde expert, die bij gebrek aan overeenstemming de grootte van de schade binnen de grenzen van de beide taxaties bindend zal vaststellen na de beide experts gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben.
  3. Indien de schade niet in onderling overleg vastgesteld wordt, zal als uitsluitend bewijs van de grootte van de schade gelden een taxatie opgemaakt door de expert(s).
  4. De experts hebben het recht zich, afzonderlijk of gezamenlijk, door deskundigen te doen bijstaan.
  5. Door medewerking aan de vaststelling van de schade kan de maatschappij niet worden geacht aansprakelijkheid te erkennen.
 10. Omvang van de schade
  1. (niet van toepassing)
  2. (niet van toepassing)
  3. (niet van toepassing)
  4. (niet van toepassing)
  5. (niet van toepassing)
  6. Extra kosten worden vergoed tot ten hoogste het verzekerde bedrag.
 11. (niet van toepassing)
 12. (niet van toepassing)
 13. Andere verzekeringen

  Indien de schade tevens door een of meer andere verzekeringen is gedekt en blijkt dat het gezamenlijk bedrag van alle verzekeringen de bruto winst overtreft, wordt het op deze polis verzekerde bedrag verminderd naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van de verzekeringen en de brutowinst, zonder dat vermindering of teruggave van premie plaatsvindt.

 14. Verval van rechten
  1. Elke uit deze verzekering voortvloeiend recht op uitkering vervalt, indien binnen 1 jaar na de definitieve schriftelijke beslissing van de maatschappij tegen haar geen rechtsvordering is ingesteld.
  2. In elk geval vervalt het recht op uitkering indien de aanmeIding van de schade niet plaatsvindt binnen 5 jaar na de gebeurtenis. Deze termijn geldt niet als de verzekeringnemer aantoont, dat hem terzake van de te late aanmelding redelijkerwijs geen verwijt treft.
 15. Premie

 16. Premiebetaling
  1. De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting te betalen uiterlijk op de 30e dag nadat zij verschuldigd worden.
  2. Indien de verzekeringnemer het verschuldigde bedrag weigert te betalen of niet binnen de gestelde termijn betaalt, vindt schorsing van de dekking plaats met ingang van de eerste dag van het tijdvak waarover dit bedrag verschuldigd was.
   De verzekeringnemer dient het verschuldigde bedrag alsnog te betalen.
  3. Geen dekking wordt verleend voor in de schorsingsperiode plaatsvindende gebeurtenissen. De dekking wordt eerst weer van kracht op de dag na ontvangst van het verschuldigde bedrag door de maatschappij.
 17. Premierestitutie

  Uitsluitend bij beëindiging van de verzekering op grond van 16.2 en 18.2.2 verleent de maatschappij restitutie van premie over de nog niet verstreken verzekeringstermijn.

 18. Wijziging van de verzekering

 19. Wijziging van premie en voorwaarden
  1. Indien de maatschappij haar tarieven of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde aard als deze verzekering herziet, is zij gerechtigd de aanpassing van deze verzekering aan de nieuwe tarieven of voorwaarden te verlangen met ingang van een door de maatschappij te bepalen datum.
  2. De maatschappij doet van de aanpassing schriftelijk mededeling aan de verzekeringnemer.
  3. Indien sprake is van premieverhoging of vermindering van de dekking heeft de verzekeringnemer het recht de aanpassing te weigeren binnen 30 dagen nadat hem daarvan mededeling is gedaan. In dit geval eindigt de verzekering aan het einde van het lopende verzekeringsjaar.
 20. Wijziging van het risico
  1. De ligging, bouwaard en het gebruik van het gebouw ten tijde van het aangaan van de verzekering zijn de maatschappij volledig bekend.
  2. De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van elke belangrijke verandering van het risico waaronder in ieder geval wordt verstaan:
   1. aanwezigheid van motorische kracht boven 5 kW.;
   2. verandering in de bouwaard van het gebouw;
   3. verandering in het gebruik of de bestemming;
   4. verplaatsing of verhuizing van het bedrijf van de verzekeringnemer.

   ln deze gevallen heeft de maatschappij het recht de premie en voorwaarden te herzien dan wel de verzekering met een opzeggingstermijn van 30 dagen te beëindigen.

  3. Indien kennisgeving door de verzekeringnemer niet binnen 30 dagen geschiedt, wordt de dekking geschorst met ingang van het moment van risicowijziging.
  4. De schadevergoedingsplicht van de maatschappij wordt niet beperkt door wijziging van bouwaard en gebruik van de belendingen.
 21. Eigendomsovergang
  1. Bij overgang van het verzekerde belang eindigt de dekking 30 dagen na die overgang tenzij de maatschappij met de nieuwe belanghebbende overeenkomt de verzekering voort te zetten of zoveel eerder als de nieuwe belanghebbende elders een verzekering sluit.
  2. Bij overgang van het verzekerde belang tengevolge van overlijden van de verzekeringnemer blijft de verzekering van kracht, tenzij de nieuwe belanghebbende de verzekering binnen 3 maanden na het overlijden opzegt.
 22. Duur en einde van de verzekering
  1. Verzekeringsduur

   De verzekering is aangegaan en wordt verlengd overeenkomstig de op het polisblad vermelde termijnen.

  2. Einde van de verzekering

   Deze verzekering eindigt:

   1. door de verzekeringsnemer:
    1. 1 jaar na afsluitdatum, dan per dag met een schriftelijke opzegtermijn van 1 maand;
    2. nadat de maatschappij een krachtens deze verzekering gedekte schade heeft afgewikkeld, mits de opzegging uiterlijk op de 30e dag na afwikkeling is geschied met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 14 dagen;
   2. door de maatschappij:
    1. per premievervaldatum, mits de opzegging ten minste 3 maanden voordien schriftelijk aan de verzekeringsnemer is geschied;
    2. na een schademelding, mits de opzegging uiterlijk op de 14e dag na uitkering van een schadevergoeding of weigering daarvan schriftelijk aan de verzekeringnemer geschiedt;
   3. bij beïndiging van de aktiviteiten van verzekeringnemer.
 23. Overige bepalingen

  1. Adres

   Kennisgevingen door de maatschappij aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatste bij De maatschappij bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon door wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

  2. Klachten

   Klachten naar aanleiding van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan: de directie van de ondertekenaars van deze polis.

   Wanneer het oordeel van de ondertekenaars voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot het onafhankelijk klachtencollege Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) waar consumenten hun klacht kunnen voorleggen. Deze wordt dan door het Klachteninstituut onderzocht. Aan het indienen van een klacht zijn voor een consument geen kosten verbonden. Het adres van het instituut is: Kifid (Postbus 93257, 2509 AG  Den Haag, telefoon 070 333 89 99, website www.kifid.nl, e-mail consumenten@kifid.nl).

   Bij klachten en/of geschillen kunnen deze ook worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

  3. Toepasselijk recht

   Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 24. Nadere omschrijvingen
  1. Brand

   Onder brand wordt verstaan een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
   Derhalve is onder andere geen brand:

   • zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
   • doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
   • oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.
  2. Ontploffing

   Onder schade door ontploffing wordt verstaan een gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.

   Is de ontploffing ontstaan binnen een — al dan niet gesloten — vat, dan is aan het vereiste van een eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat onder de druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen (onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij reeds vóór de ontploffing aanwezig waren dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan dat door het uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening, de drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of dampen welke door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht.

   In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde zaken door ontploffing is tevens gedekt de schade aan de verzekerde zaken welke als gevolg van die vernieling moet worden aangemerkt.

   In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van andere zaken door ontploffing is medegedekt de schade aan de verzekerde zaken welke als gevolg van de nabijheid van die vernieling moet worden aangemerkt.

   Noot: De tekst van deze clausule en de daarbij behorende toelichting is op 5 april 1982 onder nummer 275/82 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd.

  3. Luchtvaartuigen

   Onverminderd de uitsluiting van schade als gevolg van molest is ook gedekt schade aan de verzekerde zaken tengevolge van het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp dat getroffen is door enig hier genoemd voorwerp.

  4. Opruimingskosten

   De niet reeds in de schadetaxatie begrepen kosten van wegruimen en/of afbraak van de verzekerde voorwerpen, voor zover deze wegruiming en/of afbraak het noodzakelijk gevolg is van een door deze polis gedekte schade; het bedrag dezer kosten zal worden vastgesteld door dezelfde experts, die het bedrag der overige schade waartegen op deze polis dekking is verleend, zullen hebben vastgesteld.

  5. Molest
   1. Onder molest wordt verstaan schade veroorzaakt door:
    1. Gewapend conflict

     Onder gewapend conflict wordt verstaan elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de één de ander, gebruikmakend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties.

    2. Burgeroorlog

     Onder burgeroorlog wordt verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen de inwoners van eenzelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is.

    3. Opstand

     Onder opstand wordt verstaan georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag.

    4. Binnenlandse onlusten

     Onder binnenlandse onlusten wordt verstaan min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat.

    5. Oproer

     Onder oproer wordt verstaan een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag.

    6. Muiterij

     Onder muiterij wordt verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.

   2. De verzekeraar dient te bewijzen dat de schade direct veroorzaakt is of ontstaan is uit één van de in het vorig lid genoemde oorzaken.
   3. De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities van deze vormen van molest, vormen een onderdeel van de tekst die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage is gedeponeerd.
  6. Atoomkernreactie
   1. Deze verzekering dekt — behoudens het hierna bepaalde — geen schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan.

   Onder atoomkernreactie is te verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.

   1. De uitsluiting onder 1 geldt niet met betrekking tot radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne moet zijn afgegeven.

   Voorzover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting onder 1 van kracht.

   Onder wet is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie. Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van bedoelde wet.

  7. Overstroming

   Schade — voorzover geen brand- of ontploffingsschade — die het directe of indirecte gevolg is van overstroming, waaronder wordt verstaan het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door de verzekering gedekte gebeurtenis.

  8. Aardbeving, vulkanische uitbarsting

   Schade ontstaan door of tengevolge van aardbeving of vulkanische uitbarsting, ook indien gedurende de tijd waarin, of gedurende 24 uur nadat de schade is ontstaan in of nabij de plaats, waar het verzekerde is gelegen, de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij de verzekeringnemer bewijst dat de schade niet aan één van de genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven.

Waar wordt verwezen naar de maatschappij dient u te lezen de ondertekenaars van deze polis.

Clausules die algemeen gelden

Clausuleblad terrorisme bij de NHT

Het clausuleblad terrorisme en een samenvatting van het protocol afwikkeling claims zijn u in ieder geval medio 2003 toegestuurd door de aan de NHT deelnemende verzekeraars in een huis-aan-huis actie in Nederland. Desgewenst kunt u deze documenten opvragen bij Klomps & Boor risicobeheer of bij AEGON Schadeverzekeringen N.V., dan wel inzien op de website: www.terrorismeverzekerd.nl.

Clausule 20: Millenniumclausule

Uitgesloten van dekking onder deze verzekering is alle schade ― waaronder hier tevens begrepen gevolgschade alsmede aansprakelijkheid voor en kosten ter voorkoming van schade ― waarvan niet onaannemelijk is dat die geheel of gedeeltelijk zijn oorsprong vindt of samenhangt met het ― ongeacht op welke plaats of onder wiens verantwoordelijkheid ― niet of niet geheel overeenkomstig hun doel functioneren of presteren van (informatietechnologische) hardware, software en/of een of meer microchips en/of gegevens (bestanden) als gevolg van het niet, onjuist of gebrekkig bevatten, herkennen, vaststellen, verwerken, bewerken of doorgeven van een datum, tijdstip of tijdvak.

Clausule 91

De verzekerde som op basis van premier risque wordt als volgt opgesplitst:

1. Extrakostenverzekering.

2. Archiefverzekering.

Clausule 95: Extrakostenverzekering

In aanvulling op het gestelde in clausule 862 geldt het volgende:

*Onderhanden werk:

Het foto werk is reeds gedaan, doch er dienen nog handelingen te gebeuren, bijvoorbeeld:

Kortom betreft het werk dat reeds is gefotografeerd en/of bewerkt door de verzekerde, doch nog in de studio aanwezig is voor bewerking of klaar ligt voor verzending aan de opdrachtgever. Van de dekking zijn uitgesloten de kosten, inclusief salaris- en loonuitgaven, voor de reconstructie van archiefmateriaal (waaronder dia's negatieven, tekeningen en dergelijke).

Deze verzekering geschiedt op basis van premier risque.

De vergoeding strekt zich uit over een periode van ten hoogste 52 weken.

Clausule 97: Non-contribution clause

Indien in geval van schade blijkt, dat één of meer andere verzekeringen van kracht zijn die tegen dezelfde risico's dekking bieden als de risico's waartegen deze verzekering dekking biedt of daartegen dekking zou bieden indien deze verzekering niet bestond, dekt deze verzekering uitsluitend het verschil in voorwaarden en verzekerde bedragen met die andere polis(sen).

Clausule 862: Extra kostendekking

Hierbij wordt aangetekend dat uitsluitend zijn verzekerd de extra kosten zoals vermeld in 1.4 van de voorwaarden.

Niet van toepassing zijn 4.1, 8 en 9. Onverminderd het bepaalde in 1.4, wordt onder extra kosten mede verstaan de kosten, welke in redelijkheid gemaakt moeten worden om binnen de grenzen van de polisbeschrijving het bedrijf na een aan het omschreven gebouw of inhoud daarvan overkomen gedekte gebeurtenis voort te zetten.

De verzekering omvat de volgende kosten:

 1. De uitgaven uitgaande boven die welke zouden zijn gedaan bij het niet optreden van een of meer der gedekte gevaren. Hieronder zijn onder meer begrepen:
  • de huur van gebouwen voor tijdelijke huisvesting en apparatuur.
  • de kosten welke moeten worden gemaakt om de gebouwen aan hun tijdelijke bestemming te doen beantwoorden en bij het verlaten weer in de oorspronkelijke staat op te leveren;
  • de extra kosten wegens transporteren van personen en materiaal.
 2. De salaris- en loonuitgaven voor zover deze ten laste van de verzekerde komen en waarvoor geen normale arbeid wordt verricht en voor zover daar geen normale ontvangsten tegenover staan.
 3. De verdere kosten, welke rechtstreeks of zijdelings verband houden met de buitengewone omstandigheden, die het gevolg zijn van het optreden van een of meer der door de polis gedekte gebeurtenissen.

Van de dekking zijn uitgesloten de kosten, inclusief salaris- en loonuitgaven, voor de reconstructie van administratieve bescheiden (waaronder tekeningen, negatieven, dia's en dergelijke).

Deze verzekering geschiedt op basis van premier risque.

De vergoeding strekt zich uit over een periode van ten hoogste 52 weken.

Clausule 1915: Wijziging van risico

In afwijking van het in de polisvoorwaarden bij Wijziging van risico bepaalde, vervalt het recht op schadevergoeding ook indien verzekeringnemer van een risicowijziging niet op de hoogte was, ongeacht of hij dat nu wel of niet redelijkerwijs had kunnen zijn.